Komplex üzemeltetés

Társasházi komplex üzemeltetés feltételrendszere

1. A lakó és nem lakóépületek komplex üzemeltetését cégünk megbízási szerződés keretében látja el, amely megbízási szerződés a társasházakról szóló 2003 évi CXXXIII sz. Tv. előírásán alapul. A közös képviselői teendőket a törvény 43 –48 §-ai alapján az üzemeltetési, társasház kezelői tevékenységet pedig a törvény 52-53 §-ai alapján végezzük. A törvény 54 §-ában előírt szakképesítéssel rendelkezünk. (a Tv. ennek meglétét 2005. január 01-ig írta elő) A társasház megőrzi teljes önállóságát és pénzügyi függetlenségét a megbízási szerződés keretében is.

2. Társaságunk a megbízási szerződésben is rögzítettek szerint ragaszkodik a törvény 51 §-ában előírt és a 27 § 3. bekezdésében meghatározott létszámú Számvizsgáló Bizottság működtetéséhez. ( a tv. 27 § 2. bekezdése 25 lakásosnál nagyobb társasháznál kötelezővé teszi a Számvizsgáló Bizottságot) Ezen szervezeten túlmenően társaságunk nem ragaszkodik a tulajdonosi igények közvetítéséhez kapcsolattartó személy kijelölésére, de nem is ellenzi azt.

3. Részletes feladataink a megbízás keretében részben a törvényben meg vannak határozva, de természetesen a társasház közgyűlése által jóváhagyott éves költségvetési előirányzaton belül gazdálkodunk a Számvizsgáló Bizottság ellenőrzése mellett, melyhez kérjük megjelölni azokat az összeghatárokat, melyek kompetenciánkhoz tartoznak saját hatáskörben, azokat amelyek a Számvizsgáló Bizottság jóváhagyásával fizethetők ki, és azokat melyeket a közgyűlésnek kell jóváhagynia.

4. A társasházak pénzforgalmát számítógépes könyvelési programmal kezeljük, gondoskodunk a bizonylatok megőrzéséről és tárolásáról a 2001 évi LXXIV Tv. 133 § szerint. A társasház számlái és egyéb elkülönített pénzeszközei feletti rendelkezést javasoljuk társaságunkra engedményezni teljes anyagi felelősség vállalása mellett. Gondoskodunk az előírt bevallási, adózási és statisztikai kötelezettségek teljesítéséről határidőre, és azok elkészítéséről az adózás rendjéről szóló 2003 évi XCII törvény, az általános forgalmi adóról szóló 1992 évi LXXIV törvény, a helyi adózásról szóló 1990 évi C törvény, továbbá az 1995 évi többször módosított CXVII sz. a személyi jövedelem- adóról szóló törvény előírásai szerint.

5. A társasház nevében társaságunk tovább viszi és/vagy megköti a szükséges szolgáltatási szerződéseket és ellenőrzi azok teljesítését, indokolt esetben előkészíti és végrehajtja a társasház érdekében szükséges módosításokat, teljesíti a kifizetéseket.

6. Elkülönített számlán pénzintézettel kezelteti a társasház felújítási pénzalapjait, melyet a 12/2001 Korm. rendelet szerinti mértékben javasol elfogadni. Lakásonként és tulajdonosonként nyilvántartja cégünk a tulajdonosi befizetéseket, kimutatja az esetleges hátralékokat, kezdeményezi azok behajtását a társasház közösség nevében (fizetési meghagyás, végrehajtás, jelzáloggal való megterhelése az ingatlannak). Javasoljuk szabályozni a társasház részéről, hogy mennyi türelmi idő – gyakorlatunkban ez két hónap – után kell a közös képviselőnek eljárnia.

7. Társaságunk műszaki ingatlan felmérést végez a kezelés megkezdésekor, melyben kimutatja és javaslatot tesz azokra a munkákra, melyet indokoltnak tart betervezni és elvégezni a társasház érdekében. A jóváhagyott sorrendiségnek megfelelően árajánlatokat kér a társasház nevében és a munkálatokat a szabályozott összeghatártól függően, de valamennyi esetben Számvizsgáló Bizottság jóváhagyásával rendeli meg és végezteti. Tételenként 1.000.000.-Ft-os bruttó összeghatárig jelen szerződés keretében külön díjazás nélkül végezzük a lebonyolítást és műszaki ellenőrzést. Ezen összeghatáron felül eseti megegyezés alapján állapodunk meg (kb. 1% nagyságrendben) lebonyolítási költségben.

8. Az üzemeltetés érdekében amennyiben a társasháznak ilyen igénye van a társasház nevében alkalmazottat (alkalmazottakat vagy megbízási szerződéssel foglalkoztatott személyeket) foglalkoztat, társaságunk intézi jelen szerződésen belül az ezzel kapcsolatos valamennyi munkáltatói és kifizetői adminisztrációt. (szerződések megkötése, bevallások, befizetések az állami költségvetés felé) Minden esetben alternatívaként vizsgáljuk és érvényre juttatjuk a költségkímélési lehetőségeket és ennek alapján teszünk javaslatot a Számvizsgáló Bizottság felé.

9. Társaságunk segít a lakóközösségnek kialakítani és előkészíteni (vagy a meglévőt módosítani az új törvényi szabályozás szerint) a Szervezeti és Működési Szabályzatot, intézi annak elfogadtatását a közgyűlés által, ellenjegyeztetését a törvény által feljogosított ügyvéddel vagy közjegyzővel, és intézi az ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetést.

10. Minden műszaki és szakértői (karbantartói – javítói) tevékenységben társaságunk igazodik az épület jelenleg kialakult rendszeréhez. Ennek keretében mindazon vállalkozásokat és egyéni vállalkozókat tovább foglalkoztatjuk, akikkel a tulajdonosi közösség elégedett. Ebben változást csak akkor javasolunk a Számvizsgáló Bizottság útján, ha a társasház részére kedvezőbb összegű, vagy ugyanolyan összegű vállalkozási díj mellett szélesebb körű szolgáltatást nyújtó vállalkozót találunk. A meglévő folyamatos szerződéseket megbízásunk esetén felülvizsgáljuk ezen szempontok szerint. Társaságunk ugyanakkor felajánlja a velünk más területen szerződésben lévő szakemberek és szakcégek közreműködését, vagy olyan területen történő munkavégzését, amely a társasháznál jelenleg szűk keresztmetszetű vagy nincs megoldva.

11. Társaságunk munkáját a társasházi törvény, a szervezeti és működési szabályzat, valamint a kapcsolódó törvényi előírások és helyi önkormányzati rendeletek betartásával, a közgyűlés határozata és a megbízó által felhatalmazott képviselők iránymutatása szerint végzi. Az előírásoktól való eltérési igényt a Megbízó írásban köteles megadni teljes felelősség vállalásával, Megbízott jogosult ez esetben a törvényesség betartására, a szükséges intézkedések megtételére.

12. Cégünk műszaki ügyeletet működtet, amely biztosítja, hogy munkaidő után és munkaszüneti napokon is elérhetőek vezető műszaki munkatársaink, akik rendkívüli esetben azonnal intézkednek.

13. A lakóközösség igényének megfelelően gondoskodni tudunk külső vállalkozók útján a közös tulajdoni részek takaríttatásáról.

14. Társaságunk a társasházi ingatlankezelés területén több évtizedes gyakorlati-szakmai tapasztalatokkal, referenciákkal rendelkezik. Több mint 1600 önálló albetétet kezelünk, végezzük lakásszövetkezeti ingatlanok üzemeltetését is.